Změny pravidel

Z Aerobatix
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Uvedené změny pravidel jsou zaměřeny na významné modifikace a rekapitulaci platnou pro uvedenou sezónu. Nejsou uvedeny nevýznamné změny nebo změny týkající se organizace mezinárodních CIVA soutěží (MS/ME apod.).

FAI SC S6 Part1 v2 PDF - pravidla pro letouny (v příloze B, od strany 78)

FAI SC S6 Part2 v02 PDF - pravidla pro kluzáky (v příloze B, od strany 71)

Významné změny pravidel hodnocení akrobacie v sezóně 2024

Změny se nejčastěji týkají odstranění PZ (Perception Zero) (změněno již v roce 2023) a tedy muselo dojít k modifikaci pravidel kde se PZ dávala. Nejčastěji došlo k náhradě významnou bodovou srážkou a v některých případech je nahrazeno HZ (Hard Zero).

Pád

Kritéria hodnocení

 • linky (nahoru, dolu) se posuzují podle osy nulového vztlaku (zero-lift axis), -1.0b každých 5° odchylky
 • couvání - nejméně polovina délky trupu u letounů, viditelné couvání u kluzáku
 • při nedostatečném couvání, srážka -4.0b
 • poloha křídel vůči horizontu, -1.0b každých 5° odchylky
 • pojištění pádu, -1.0b každých 5° odchylky
 • HZ (Hard Zero) za chybný směr pádu, deviaci větší než 90°, jinou figuru atd.
 • 0.0 (Soft Zero) za kumulaci odchylek, resp. kumulaci bodových srážek

Výkruty a půl-přemety

Kritéria hodnocení

 • Srážky za linku mezi elementem přemetu a výkrutem - viz. obrázek
 • V případě výkrutu umístěném dále než je R (poloměr elementu přemetu) se udělí HZ (Hard Zero)
 • Ostatní srážky se provádějí standardně podle velikosti pozorované deviace -1.0b za 5°
 • Týká se pouze figur, kde výkrut následuje nebo předchází element přemetu

Kopané výkruty (flick-roll, snap-roll)

Kritéria hodnocení

 • Umístění kopáče ve figuře - u letounu uprostřed linky, u kluzáku se poloha na lince neposuzuje (z důvodu bezpečnosti).
 • Bodová srážka -1.0b za 5° odchylky, včetně důrazu na sledování polohy křídel před kopáčem a po jeho dokončení (nedotočení/přetočení).
 • HZ pokud rozhodčí nezpozoruje autorotaci (nedošlo ke změně úhlu náběhu - no pitch a následně k rotaci směrovkou).
 • HZ za pitch špatným směrem (např. tažený místo tlačeného).

Výkruty z/do kruhu

Kritéria hodnocení

 • -1.0 b za každou změnu rychlosti zatáčení nebo rotace.
 • -2.0b za zastavení rotace nebo zatáčení.
 • Odchylky při vstupu do a po ukončení manévru
  • -1.0b za 5° odchylky u směru (kurzu)
  • -1.0b za 5° odchylky křídel od horizontu (roll)
  • -1.0b za 5° odchylky od horizontu (nahoru/dolu), u kluzáků se srážka neaplikuje do 10° odchylky dolů
 • -1.0b při dlouhé pauze při změně směru rotace, délka pauzy není definována.
 • HZ při nesprávném kurzu (směr povětru/protivětru) v rozporu s tím jak je nakresleno v předložené sestavě. Týká se pouze variant figury začínající na ose y (cross box).
 • HZ při špatném směru rotace (dovnitř/ven, správné střídání)
 • HZ za nesprávný počet výkrutů
 • HZ při autorotaci (utržení)
 • HZ při velikosti výše uvedených odchylek větší než 90°
 • POZOR! Oproti úpravě v roce 2023 je nově změněn způsob posouzení odchylky křídel vůči horizontu po ukončení manévru (roll on exit heading) - nyní se posuzuje standardně -1.0b za každých 5° odchylky, známka 0.0 při > 45° odchylce, známka HZ při > 90° odchylce.

Vývrtky

Kritéria hodnocení

 • Srážka -1.0b za každých 5°
  • pro odchylku směru (kurzu) při vstupu do vývrtky a po vybrání do horizontu
  • pro odchylku křídel od horizontu (roll) na vstupu
  • pro vertikální linku po zastavení
  • pro odchylku polohy křídel vůči předepsanému směru zastavení (přetočení, nedotočení)
  • pro rozdíl mezi zastavením autorotace a dořízením křidélky do předepsaného směru (tzv. aileroning)
 • HZ pokud nebyla pozorována autorotace (došlo k odtržení proudění) typická pro mechaniku letu ve vývrtce (no spin)
 • HZ při vynuceném vstupu do vývrtky (flicked entry) - jev má efekt na vertikální trajektorii vývrtky, která se jeví pod jistým úhlem a nikoliv vertikálně dolů jako u správně provedené. Je potřeba brát v úvahu vliv větru v případě vývrtek zahajovaných povětru.

Prostor

Kritéria hodnocení

 • Posuzuje se optimální umístění figury vzhledem k nákresu sestavy a vyznačenému logickému rozmístění figur.
 • U každé figury by mělo být označena odchylka od optimální polohy pomocí písmen L - left, R - right, F - far, N - near.
 • Výraznou odchylku od optimální polohy lze vyznačit dvěma písmeny LL, RR, FF, NN.
 • V případě potřeby se kombinuje označení pro optimální umístění figury na ose x a y pomocí např. LF - left far, RRNN - right right near near apod.
 • Každé písmeno odpovídá srážce -0.5b z celkové známky za prostor. Dvojice písmen potom odpovídá srážce -1.0 bodu atd.
 • Počet písmen by měl odpovídat výsledné známce. Rozhodčí může známku vypočítanou z indikovaných poloh figur opravit o nejvýše 1 bod nahoru nebo dolu.
 • Každá figura započatá za rozhodčími se standardně hodnotí, ale zároveň se indikuje poznámkou BEHIND. V případě většiny se při výpočtu výsledků změní na HZ.
 • Figury jejichž část je provedena za rozhodčími se hodnotí, ale hodnocení prostoru by mělo tento fakt zohlednit. Minimálně indikací pomocí poznámky NN a odpovídající bodovou srážkou za prostor.

Poznámka

Výše uvedené schéma vyhodnocení prostoru pomocí srážek -0.5b za písmeno indikující optimální umístění figury je proporcionálně navrženo na počet 11 - 14 figur. V případě nižšího počtu figur pak může být bodová srážka příliš velká neodpovídající složitosti dané kategorie a výkonům letadla. Rozhodčí by měl po posouzení umístění jednotlivých figur vždy zvážit celkovou symetrii letu/sestavy a upravit odpovídajícím způsobem známku. U sestav s více než 11 figurami o +/- 1.0 bodu.

U sestav do 10 prvků se doporučuje upravit výslednou známku o +/- 2.0 bodu. Toto není mezinárodní pravidlo a týká se pouze národních soutěží. Soutěžící by měli být s tímto faktem seznámeni na zahajovacím briefingu nebo v propozicích (Bulletin no. 1).

Čtvercový přemet (Square Loop) - televize

Pro kluzáky nově platí, že poloměry oblouků v dolní a horní části mohou být různé. Platí tedy a = d, b = c. Linky musejí být stejné A = B = C = D. U hodnocení letounů se nic nemění a linky i poloměry musí být všechny stejné.

Srážky jsou v souladu s obvyklým schématem pro směrovou odchylku -1.0b za 5°, rotace ve středu linek a odpovídající srážky za nestejné délky linek nebo nestejné poloměry oblouků.